ข่าวไอทีความรู้ไอทีแก้ปัญหาคอมรีวิวโปรแกรมรีวิวเกมส์Programingติดต่อเรา
ข่าวไอที ความรู้ไอที แก้ปัญหาคอม รีวิวโปรแกรม รีวิวเกมส์ Programing ติดต่อเรา

Basic PHP ตอนที่ 8 : การใช้คำสั่ง switch

       คำสั่ง switch case นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของคำสั่งประเภทเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับคำสั่ง if เพราะจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนจะทำคำสั่งต่อไปก่อนเสมอ ซึ่งค่าที่จะได้ในการตรวจสอบมีอยู่ 2 ค่าคือ ค่า true และค่า false นั่นเอง โดยคำสั่ง switch case นั้นใช้ในกรณีที่เรานั้นมีเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบอยู่หลายเงื่อนไข ซึ่งหากเราใช้ else if อาจจะไม่สะดวก จึงมีการตรวจสอบเงื่อนไขในอีกลักษณะหนึ่งเพิ่มเข้ามา นั่นคือ switch โดยรูปแบบการเขียนมีดังนี้

โครงสร้างของคำสั่ง switch

switch (สิ่งที่ต้องการตรวจสอบ){

case ค่าที่ 1 :

คำสั่ง

breake;

case ค่าที่ 2 :

คำสั่ง

breake;

case ค่าที่ 3 :

คำสั่ง

breake;

default:

คำสั่ง กรณีไม่ตรงกับค่าใน case ต่างๆ

}

    TIP :  คำสั่ง break เป็นการสั่งให้โปรแกรมออกจากคำสั่ง switch หากเจอเงื่อนไขที่ต้องการแล้ว มิฉะนั้นโปรแกรมจะยังตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะพบกับเงื่อนไขที่ต้องการแล้วก็ตาม ส่วนของ default จะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าค่าที่กำหนดด่้วย case นั้นจะครอบคลุมทุกค่าที่อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ หราก case นั้นครอบคลุมหมดทุกค่าก็ไม่ต้องใส่ default ก็ได้ครับ เช่น

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง switch

$grade = "...";

switch($grade){

case "A"

echo "คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป"; break;

case "B"

echo "คะแนนอยู่ระหว่าง 70 - 79 คะแนน"; break;

case "C"

echo "คะแนนอยู่ระหว่าง 60 - 69 คะแนน"; break;

case "D"

echo "คะแนนอยู่ระหว่าง 50 - 59 คะแนน"; break;

case "F"

echo "คะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน"; break;

}

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง switch กรณีมีหลาย case ต้องการรูปแบบคำสั่งเดียวกัน

       กรณีที่มีหลายๆ case ที่ต้องใช้คำสั่งในรูปแบบเดียวกัน เราไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งเหล่านั้นซ้ำๆกันหลายๆรอบก็ได้ เราจะใช้การเขียนไว้ที่ case ตัวสุดท้ายของแต่ละกลุ่มของ case ได้ เช่น

switch($a){

case 1:

case 2:

case 3:

echo "ประเภทตัวเลขจำนวนเต็มบวก"; break;

case -1:

case -2:

case -3:

echo "ประเภทตัวเลขจำนวนเต็มลบ"; break;

}

       ซึ่ง code ส่วนนี้อธิบายได้ว่า หาก $a ไม่ว่าจะมีค่าเป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 อย่างใดอย่างหนึ่งจะแสดงคำว่า "ประเภทตัวเลขจำนวนเต็มบวก" แต่หาก $x มีค่าเป็น -1 หรือ -2 หรือ -3 จะแสดงคำว่า "ประเภทตัวเลขจำนวนเต็มลบ" ออกมาแทนครับ

 

แท็กบทความ (Article Tags)

logo anissa

ห้องสมุด สาระความรู้ไอที เพื่อคนไทย

เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องไอที ข่าวไอที การแก้ปัญหาคอม การรีวิวโปรแกรม และรีวิวเกมส์ ด้วยภาษาอ่านที่เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้อ่านในทุกๆระดับ

Privacy Policy

Follow & Contact Us

facebookemail

© 2014 - 2024 itnews4u.com All Right Reserved.